Salut! Ne-am bucura să putem să-ţi trimitem informaţii şi oferte privitoare la serviciile şi echipamentele Roxer Premium Partner Xerox, maximum două mailuri pe lună.

ROXER GRUP ÎŢI PROTEJEAZĂ DATELE – REGULAMENT GDPR 2016/679/UE

Stimate partener,

În vederea alinierii la prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) ROXER GRUP S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr.1-3, înregistrată la ORC sub nr. J12/84/1991, cod unic de inregistrare 201845, atribut fiscal RO, prin reprezentant legal Ana Voichița Abrudan,

Vă informează cu privire la următoarele aspecte:

Pe parcursul colaborării noastre, subscrisa am prelucrat datele dvs. cu caracter personal, în scop precontractual în vederea încheierii între subscrisa și dvs. a unui contract agreat de părți și totodată în scop de marketing direct, adică pentru a vă ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre.

În măsura în care sunteți de acord ca subscrisa să prelucrăm în continuare datele dvs. cu caracter personal cu privire la nume, prenume, adresă de email și nr. de telefon în scop de marketing direct, respectiv pentru a vă trimite în continuare informații privind serviciile, produsele și ofertele pe care vi le punem la dispoziție, vă rugăm să ne trimiteți la adresa de email: office@roxer.ro că sunteți de acord să vă dați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mai sus arătate în scop de marketing direct, respectiv dacă sunteți sau nu de acord cu prelucrarea în continuare.

În măsura în care până la data de 25 mai 2018 nu ne comunicați consimțământul dvs., datele dvs. cu caracter personal menționate mai sus vor fi șterse din baza de date a subscrisei și nu veți mai primi nici un fel de informare în legătură cu serviciile, produsele și ofertele noastre.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dvs., durata prelucrării fiind pe întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul dvs. poate fi retras printr-un email trimis la adresa office@roxer.ro și va avea ca și consecință încetarea prelucrării.
Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Datele dvs. nu vor putea fi folosite în alte scopuri.
Totodată, noul Regulament oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind:
-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
–dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.;
–dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
-dreptul de a solicita transferul datelor (dreptul la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată;
-dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse;
– dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere adresată subscrisei, în calitate de operator.
În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile anterior menționate, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

O altă variantă prin care ne poţi da acordul GDPR e să ne trimiţi ACEST MAIL (din două click-uri ai terminat) după ce ai citit regulamentul. Mulţumim!

Notă: Folosim platforma MailChimp pentru e-mail marketing. Odată ce ai apăsat butonul “Abonează-mă”, informaţiile tale vor fi tranferate la MailChimp pentru procesare. Află mai multe despre politicile de confidenţialitate MailChimp aici.